Diet Analysis of Asian Elephants Using Next-Generation Sequencing
PENG Xiaoxu, SUN Yakuan, CHEN Ying, Aliana NORRIS, SHI Kun
Journal of Resources and Ecology . 2023, (3): 616 -630 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2023.03.016