Characteristics and Carbon Storage of a Typical Mangrove Island Ecosystem in Beibu Gulf, South China Sea
WU Bin, ZHANG Wenzhu, TIAN Yichao, LIANG Mingzhong, XU Jun, GU Guanhai
Characteristics and Carbon Storage of a Typical Mangrove  Island Ecosystem in Beibu Gulf, South China Sea
WU Bin, ZHANG Wenzhu, TIAN Yichao, LIANG Mingzhong, XU Jun, GU Guanhai
资源与生态学报 . 0, (): 458 -465 .