A carbon budget of alpine steppe area in the Tibetan Plateau
PEI Zhi-yong, ZHOU Cai-ping, OUYANG Hua, YANG Wen-bin
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2010, (1): 102 -110 .  DOI: 10.11821/yj2010010010