Factors Determining the Abundance of Red Swamp Crayfish ( Procambarus clarkii) in a Large Lake Connected to the Yangzte River
WANG Yuyu, TAN Wenzhuo, LI Bin, XIAO Yayu, GUO Min, LU Xiuyuan, LEI Guangchun
Journal of Resources and Ecology . 2022, (1): 61 -67 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.007