Effects of Enclosure on Plant and Soil Restoration in the Junggar Desert
WEI Peng, AN Shazhou, KE Mei, LI Chao, HOU Yurong, LAN Jiyong, KANG Shuai, JIN Junpeng
Journal of Resources and Ecology . 2021, (6): 840 -848 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2021.06.012