A Study of the Qianyanzhou Mode in a Subtropical Red Soil Hilly Region of China
ZOU Jingdong, LIU Wenjing, WANG Jingsheng, WANG Tong, LI Chao, DING Lubin, BAO Xiaoting
Journal of Resources and Ecology . 2018, (6): 654 -662 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2018.06.008