Evolution Characteristics and Development Trends of Sand Barriers
NING Baoying, MA Jianxia, JIANG Zhide, CHEN Chun, ZHANG Xinli, LU Jingliang
Journal of Resources and Ecology . 2017, (4): 398 -404 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.012