Enzyme Activities and Microbial Communities in Subtropical Forest Soil Aggregates to Ammonium and Nitrate-Nitrogen Additions
WEI Yan, WANG Zhongqiang, ZHANG Xinyu, YANG Hao, LIU Xiyu, LIU Wenjing
Journal of Resources and Ecology . 2017, (3): 258 -267 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.03.006