Satellite-based Estimation of Gross Primary Production in an Alpine Swamp Meadow on the Tibetan Plateau: A Multi-model Comparison
NIU Ben, ZHANG Xianzhou, HE Yongtao, SHI Peili, FU Gang, DU Mingyuan, ZHANG Yangjian, ZONG Ning, ZHANG Jing, WU Jianshuang
Journal of Resources and Ecology . 2017, (1): 57 -66 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2017.01.008