Degradation of the Vegetation Cover in Central Mongolia: A Case Study
Bair Z. TSYDYPOV, Endon Zh. GARMAEV, Arnold K. TULOKHONOV, Eduard A. BATOTSYRENOV, Alexander A. AYURZHANAEV, Zhargalma B. ALYMBAEVA, Ts. CHIMEDDORJ
Journal of Resources and Ecology . 2015, (2): 73 -78 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2015.02.002