Species-and Community-Scale Simulation of the Phenology of a Temperate Forest in Changbai Mountain Based on Digital Camera Images
ZHOU Lei, HE Honglin, SUN Xiaomin, ZHANG Li, YU Guirui, REN Xiaoli, WANG Jiayin, ZHANG Junhui
Journal of Resources and Ecology . 2013, (4): 317 -326 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2013.04.004