Dynamic Simulation of Carbon Sequestration by Pinus sylvestris var. mongolica
PEI Sha, XIE Gaodi, ZHANG Changshun, LIU Chunlan, LI Shimei, ZHANG Caixia, CHEN Long
Journal of Resources and Ecology . 2015, (1): 37 -43 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2015.01.005