Identifying Alpine Wetlands in the Damqu River Basin in the Source Area of the Yangtze River Using Object-based Classification Method
ZHANG Jiping, ZHANG Yili, LIU Linshan, DING Mingjun, ZHANG Xueru
Journal of Resources and Ecology . 2011, (2): 186 -192 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.02.013