Emergy Evaluation of Agro-ecosystem of Shiyang River Basin, Northwestern China
LIU Lijuan, LI Xiaoyu, HE Xingyuan, XIAO Duning, CHEN Wei
Journal of Resources and Ecology . 2011, (3): 232 -240 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2011.03.006