A Graph-theoretic Analysis of Stressors Confronting Giant Panda Habitat across Minshan Mountain Region, China
XIAO Yi, OUYANG-Zhi-Yuan, ZHAO Jing-Zhu, HUANG Bao-Rong, ZHU Chun-Quan
Journal of Resources and Ecology . 2010, (4): 339 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.04.006