Isotopic Model Estimate of Relative Contribution of Potential Water Pools to Water Uptake of Pinus sylvestris var. mongolica in Horqin Sandy Land
WEI Yafen, FANG Jie, ZHAO Xueyong, YI Mei, ZHANG Ruijun, LI Shenggong
Journal of Resources and Ecology . 2012, (4): 308 -315 .  DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.003