PotentialImpactsandChallengesofClimateChangeonWater QualityandEcosystem:CaseStudiesinRepresentativeRivers inChina
XIA Jun, CHENG Shubo, HAO Xiuping, XIA Rui, LIU Xiaojie
Journal of Resources and Ecology . 2010, (1): 31 -35 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-764x.2010.01.004